background images 1 background images 2

Opis i zasady programu:

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. W Programie każdego roku uczestniczy około 200 000 dzieci i niemal 13 000 nauczycieli z prawie 8 000 szkół podstawowych. Do tej pory łącznie wzięło w nim udział blisko 2 miliony uczniów.  Aby dołączyć do X-tej edycji Akademii i otrzymać komplet darmowych materiałów edukacyjnych opracowanych przez metodyka i opiniowanych przez właściwe wydziały Komendy Głównej Policji wystarczy dokonać zgłoszenia do Programu! Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test BezpieczeństwaSzkoły, które zrealizują wszystkie elementy programu otrzymają Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” oraz dyplom dla uczniów.  

ZASADY PROGRAMU:

1. Program skierowany jest do klas I szkół podstawowych.

2. Szkoły mogą zgłaszać się do programu, wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej lub podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora.

3. W zgłoszeniu konieczne jest podanie przez przedstawicieli szkoły nazwiska nauczyciela koordynującego oraz ilości dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa.

4. Do zgłoszonej do programu szkoły drogą elektroniczną wysyłany jest komplet materiałów edukacyjne zawierających:

– materiały merytoryczne dla nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcyjnymi

– pomoce dydaktyczne dla nauczycieli

– prezentacje podsumowujące każdy scenariusz

– karty pracy dla uczniów – do skopiowania przez nauczyciela

– prezentację oraz ulotkę informacyjną dla rodziców do wykorzystania podczas spotkań.

5. Nauczyciele klas I szkół podstawowych realizują program poprzez przeprowadzanie zajęć związanych z bezpieczeństwem na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.

6. Po przeprowadzeniu zajęć dzieci weryfikują swoją wiedzę zdobytą podczas specjalnych zajęć Akademii rozwiązując na stronie programu Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

7. Po realizacji zajęć i Testu Bezpieczeństwa nauczyciel koordynujący uzupełnia Ankietę Podsumowującą Program. Jest to podstawą do przesłania drogą elektroniczną Certyfikatu dla szkoły potwierdzającego udział szkoły w Programie oraz Dyplomu dla uczniów.

8. Szczegółowy regulamin programu dostępny jest do pobrania w zakładce „Formularz zgłoszeniowy” oraz pod poniższym linkiem

9. W przypadku pytań prosimy o kierowanie ich na adres: kontakt@akademiapuchatka.pl

10. Test bezpieczeństwa będzie dostępny na naszej stronie do 28.02.2019r.

11. Ankieta podsumowująca będzie dostępna na naszej stronie do 10.03.2019r.

Weź udział w programie! take part in project

Test Bezpieczeństwa

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa. Test obejmuje 15 pytań z zakresu: bezpieczeństwa w domu, w szkole i w drodze do szkoły, bezpieczeństwa w Internecie oraz pierwszej pomocy. Przygotowany został w formie pisemnej, jak i obrazkowej.

Rozpocznij test

Ankieta Podsumowująca

Wypełnij ankietę podsumowującą program Akademii Bezpiecznego Puchatka żebyśmy mogli za rok jeszczelepiej się do niej wspólnie przygotować.

Wypełnij ankietę

Wypełnij formularz i zgłoś się do programu

Informacja o szkole:

?

Informacje o nauczycielu koordynującym:

Najczęstsze pytania

W jaki sposób można się zgłosić do Programu?

1. Szkoła może zgłosić swój udział w programie przez stronę internetową, wypełniając formularz zgłoszeniowy.
2. Zapisów do programu można dokonać w trakcie rozmowy telefonicznej prowadzonej przez konsultantów w imieniu organizatora.

Co zrobić, gdy w formularzu zgłoszeniowym brakuje szkoły?

W sytuacji, gdy szkoła nie znajduje się w rozwijanej liście formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić w nazwach ogólnych lub wybrać opcję „Inne” i osobiście wprowadzić dane szkoły.

Kto może wziąć udział w programie?

W programie mogą brać udział klasy I szkół podstawowych z całej Polski. Ilość klas I z danej szkoły uczestniczących w programie jest dowolna.  Za zgodą organizatora w Programie udział mogą wziąć klasy II, które nie uczestniczyły w poprzdniej edycji Akademii.

Jakie są etapy Programu?

W Programie mamy następujące etapy:

– wrzesień 2018r. – luty 2019r. – zapisy do Programu, wysyłka drogą elektroniczną materiałów Programu,

– październik 2018r. – luty 2019r. – Wielki Test Bezpieczeństwa dla uczniów,

– Ankieta podsumowująca – do wypełnienia przez nauczyciela – na podstawie jej wypełnienia wysyłany Certyfikat potwierdzający udział Szkoły w Programie oraz Certyfikaty dla uczniów.

Jakie materiały otrzyma szkoła, która zgłosi chęć udziału w programie?

Wszystkie materiały Programu zostały stworzone do nowej edycji. W tym roku szkolnym wysyłane będą one drogą elektroniczną (mailem) z możliwością ich pobrania. Nie będzie wysyłki materiałów pocztą tradycyjną.

Po dokonaniu zgłoszenia do programu, drogą elektroniczną (mailem) wysłane zostaną następujące materiały dydaktyczne:

  • materiały dla nauczycieli wraz z nowymi scenariuszami lekcyjnymi,
  • karty pracy dla uczniów – do skopiowania przez nauczyciela dla wszystkich dzieci,
  • dodatkowe pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć w ramach Akademii,
  • prezentacje podsumowujące każdą lekcję,
  • prezentacja i  ulotka informacyjna na spotkanie z rodzicami.

Natomiast w dalszej części programu, po udziale w Teście Bezpieczeństwa oraz wypełnieniu Ankiety Podsumowującej szkoła również drogą elektroniczną otrzyma:

  • Certyfikat dla szkoły, potwierdzający udział w programie,
  • Szablon Dyplomu dla dzieci – do skopiowania dla wszystkich dzieci przez Nauczyciela

Jak długo trwa program?

Zgłoszenia do programu trwają od września 2018r. do końca lutego 2019r.
Sugerujemy szkołom, by scenariusze lekcyjne zostały zrealizowane w pierwszych miesiącach nauki: wrześniu i październiku, by wprowadzać dzieci w tematykę bezpieczeństwa i zasad udzielania pierwszej pomocy już na początku ich pobytu w szkole. Następnie zachęcamy do przeprowadzenia Testu Bezpieczeństwa wśród uczniów oraz wypełnienia przez nauczyciela Ankiety podsumowującej, która uprawnia do uzyskania Certyfikatu potwierdzającego udział Szkoły w Programie.

Każda szkoła może dostosować czas realizacji Programu do własnego harmonogramu.

Na czym polegają zadania szkoły biorącej udział w programie?

Nauczyciele klas I szkół podstawowych realizują Program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych, w których zawarte są scenariusze lekcji wraz z pomocami dydaktycznymi niezbędnymi do przeprowadzenia zajęć oraz karty pracy dla uczniów.

Następnie szkoły biorą udział w obowiązkowym Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa, sprawdzającym wiedzę Pierwszoklasistów.

Po przeprowadzeniu zajęć oraz Testu Bezpieczeństwa, nauczyciele zobowiązani są do wypełnienia Ankiety Podsumowującej. Jest to konieczne do otrzymania oryginalnego Certyfikatu „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Jaka jest tematyka programu?

Materiały programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” skupiają się na tematyce bezpieczeństwa w czterech obszarach aktywności dziecka: na drodze, w domu, szkole oraz w Internecie. Omówione zostaną zasady bezpiecznej zabawy wraz sytuacjami, które mogą być dla dzieci niebezpieczne. W czasie Programu uczniowie będą uczyć się podstawowych zasad ruchu drogowego, schematu udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego reagowania w przypadku zagrożeń.

Co znajduje się w materiałach edukacyjnych dla nauczycieli?

Materiały dla nauczycieli zawierają:

– informacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci na drodze, w domu, w szkole oraz Internecie,
– scenariusze zajęć na temat bezpieczeństwa, opracowane przez metodyka i opiniowane przez właściwe Wydziały Komendy Głównej Policji,
– pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania zajęć,
– karty pracy dla uczniów,
– prezentacje podsumowujące każdy scenariusz zajęć lekcyjnych,
– prezentację i ulotkę informacyjną do wykorzystania podczas spotkań z rodzicami.

Co znajduje się w prezentacji dla rodziców?

Prezentacja dla rodziców może być wykorzystana podczas spotkań nauczycieli z rodzicami. Przedstawia ona najważniejsze treści związane z bezpieczeństwem dzieci w czterech obszarach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Opisuje schemat działania i tematykę programu oraz dotyczy treści scenariuszy, które będą realizowane podczas zajęć. W prezentacji zawarte są praktyczne porady oraz najważniejsze informacje istotne dla rodziców w obszarze bezpieczeństwa ich dzieci.

Komu przekazywane są prezentacje dla rodziców?

Prezentacja przysłana jest Nauczycielom drogą elektroniczna (na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy) wraz z kompletem materiałów edukacyjnych. Nauczyciel może przedstawić prezentację dotyczącą Programu, jego założeń oraz istotnej tematyki bezpieczeństwa dzieci podczas cyklicznego zebrania lub zorganizować specjalne spotkanie z rodzicami.

Czy zamieszczone w materiałach dla nauczycieli scenariusze mogą być modyfikowane?

Scenariusze lekcyjne umieszczone w materiale edukacyjnym programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” zostały specjalnie opracowane do tegorocznej edycji Programu przez metodyka oraz opiniowane przez właściwe Wydziały Komendy Głównej Policji. Stanowią one pewną całość i są dostosowane do poziomu uczniów klasy I szkoły podstawowej. Sugerujemy, by były one realizowane w formie opisanej w materiałach edukacyjnych.

Dotychczas lekcje na temat bezpieczeństwa przeprowadzała w naszej szkole Policja. Czy realizując program musielibyśmy z nich zrezygnować?

Nie. Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” jest realizowany przy wsparciu merytorycznym Policji (Wydział Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP oraz Wydział Nadzoru i  Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego KGP). Wszystkie materiały dostarczane szkołom zostały przez Policję zaakceptowane. Zachęcamy, by w ramach zajęć o tematyce bezpieczeństwa zaprosić na lekcję przedstawiciela Policji.

Co należy zrobić by otrzymać Certyfikat potwierdzający udział w Programie? Co należy z nim zrobić? Czy każda szkoła może go powiesić?

Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” otrzymuje szkoła, która zrealizuje zajęcia zgodnie z pobranymi materiałami, przeprowadzi Test Bezpieczeństwa wśród uczniów oraz podsumuje Program przez wypełnienie przez nauczyciela Ankiety Podsumowującej Program. Certyfikat potwierdzający udział w Programie zostanie wysłany na wskazany w Ankiecie adres email.

Kiedy trzeba zrealizować scenariusze zajęć?

Zgłoszenia do programu trwają od września 2018 do końca lutego 2019. W tym czasie można przeprowadzać lekcje według scenariuszy, zawartych w materiałach edukacyjnych. Sugerujemy jednakże, by lekcje na temat bezpieczeństwa były przeprowadzane na początku roku szkolnego. Dobrze, gdy dzieci jak najwcześniej poznają zasady ruchu drogowego, bezpiecznej zabawy i nauczą się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia.

Na kolejnym etapie pozostanie jeszcze Wielki Test Bezpieczeństwa dla uczniów a następnie Ankieta podsumowująca do wypełnienia przez nauczyciela, na podstawie której szkoła uzyskuje Certyfikat.

Kiedy należy zrealizować Wielki Test Bezpieczeństwa?

Po zakończonych w ramach Programu zajęciach uczniowie zobowiązani są do wypełnienia Testu, który będzie dostępny na stronie internetowej Programu od października. Test składa się z 15 pytań, dotyczących zagadnień omawianych na lekcjach. Uczniowie mogą go wypełnić w szkole podczas zajęć lub w domu. Wypełnienie Testu Bezpieczeństwa jest konieczne do otrzymania Certyfikatu potwierdzającego udział szkoły w Programie oraz szablonu Dyplomu dla uczniów.

Po co i kiedy mam wypełnić Ankietę Podsumowującą Program?

Po realizacji Programu w szkołach oraz udziale uczniów w Wielkim Teście Bezpieczeństwa nauczyciel wypełnia Ankietę podsumowującą Program. Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej: www.akademiapuchatka.pl/nauczyciele od października. Jej wypełnienie jest obowiązkowe i konieczne do otrzymania Certyfikatu potwierdzającego udział w programie. Ankietę będzie można uzupełnić do 10.03.2019 roku.

Czy trzeba wysyłać dokumentację lub raport z przeprowadzonych działań?

Nie ma takiego wymogu. Zachęcamy do przekazania wszelkich uwag i sugestii w Ankiecie Podsumowującej Program.

Czy nauczyciel może dostać potwierdzenie udziału w takiej akcji?

Tak. Jeśli potrzebne jest potwierdzenie uczestnictwa w Programie dla nauczyciela wystawimy je po otrzymaniu pisemnej prośby.

W jaki sposób weryfikowany jest udział szkoły w programie?

Ufamy, że szkoły, które zgłoszą swój udział w programie sumiennie przeprowadzą wskazane przez nas działania. Po zgłoszeniu do Programu szkoły przeprowadzają zajęcia z wykorzystaniem otrzymanych materiałów. Po zrealizowaniu lekcji uczniowie biorą udział w Teście Bezpieczeństwa, który podsumowuje zdobytą na zajęciach wiedzę.
Następnie Nauczyciel wypełnia Ankietę Podsumowującą i otrzymuje Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” potwierdzający udział szkoły w Programie.

Kiedy dotrą materiały do szkół?

Materiały edukacyjne wysyłane są do szkół drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu do Programu adres mailowy.

 

Czy szkoła ponosi jakieś koszty w związku z programem?

Program jest całkowicie bezpłatny. Materiały są dostarczane na koszt organizatora. Jedyne koszty, jakie może ponieść szkoła dotyczą kserowania kart pracy lub zakupu potrzebnych materiałów, np. papieru, nożyczek, kredek.

Jak mogę skontaktować się z Organizatorem?

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: kontakt@akademiapuchatka.pl, lub bezpośrednio.

Koordynator Programu: Chrapla Magdalena

Tel.: 33 870 8103

E-mail: m.chrapla@maspex.com

Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas.