W jaki sposób można się zgłosić do Programu?

Szkoła może zgłosić swój udział w programie przez stronę internetową, wypełniając formularz zgłoszeniowy:
https://akademiapuchatka.pl/zglos-szkole/ 

lub telefonicznie poprzez przedstawiciela Organizatora.

Co zrobić, gdy w formularzu zgłoszeniowym brakuje szkoły?

W sytuacji, gdy szkoła nie znajduje się w rozwijanej liście formularza zgłoszeniowego należy wybrać opcję „Inna szkoła” i osobiście wprowadzić dane szkoły. Lista szkół została wpisana na podstawie Bazy Ministerstwa Edukacji.

Kto może wziąć udział w programie?

W programie mogą brać udział klasy I szkół podstawowych z całej Polski. Ilość klas I z danej szkoły uczestniczących w programie jest dowolna. W programie mogą wziąć również udział Uczniowie klas II, którzy w roku ubiegłym nie brali udziału w programie.

Jakie są etapy Programu?

W Programie mamy następujące etapy:

  • wrzesień 2023r. – czerwiec 2024r. – zapisy do Programu (formularz zgłoszeniowy na stronie programu oraz potwierdzenie w rozmowie telefonicznej), wysyłka drogą elektroniczną materiałów Programu,
  • listopad 2023r. – czerwiec 2024r. – realizacja Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa dla uczniów,
  • listopad 2023r.- czerwiec 2024r. – realizacja Ankiety podsumowującej – do wypełnienia przez nauczyciela – na jej podstawie szkoły otrzymują Certyfikat potwierdzający udział Szkoły w Programie oraz Certyfikaty dla uczniów.

Jakie materiały otrzyma szkoła, która zgłosi chęć udziału w programie?

Wszystkie materiały Programu wysyłane będą one drogą elektroniczną (mailową) z możliwością ich pobrania oraz umieszczone na stronie www projektu w zakładce „Materiały edukacyjne”. Nie będzie wysyłki materiałów pocztą tradycyjną.

Po dokonaniu zgłoszenia do programu, drogą elektroniczną (mailem) wysłane zostaną następujące materiały dydaktyczne do końca września:

  • materiały dla nauczycieli wraz z scenariuszami lekcyjnymi,
  • karty pracy dla uczniów – do skopiowania przez nauczyciela dla wszystkich dzieci,
  • dodatkowe pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć w ramach Akademii,
  • filmy edukacyjne,
  • prezentacja na spotkanie z rodzicami.

Natomiast w dalszej części programu, po udziale w Teście Bezpieczeństwa oraz po wypełnieniu Ankiety Podsumowującej szkoła również otrzyma:

  • Certyfikat dla szkoły, potwierdzający udział w programie,
  • Szablon Dyplomu dla dzieci – do skopiowania dla wszystkich dzieci przez Nauczyciela

Jak długo trwa program?

Zgłoszenia do programu trwają od września 2023r. do 22 czerwca 2024r. Sugerujemy szkołom, by scenariusze lekcyjne zostały zrealizowane w pierwszych miesiącach nauki, by wprowadzać dzieci w tematykę bezpieczeństwa i zasad udzielania pierwszej pomocy już na początku ich pobytu w szkole. Następnie zachęcamy do przeprowadzenia Testu Bezpieczeństwa wśród uczniów oraz wypełnienia przez nauczyciela Ankiety podsumowującej, która uprawnia do uzyskania Certyfikatu potwierdzającego udział Szkoły w Programie.

Każda szkoła może dostosować czas realizacji Programu do własnego harmonogramu.

Na czym polegają zadania szkoły biorącej udział w programie?

Nauczyciele klas I szkół podstawowych realizują Program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych, w których zawarte są scenariusze lekcji (można zrealizować je w całości albo skupić się na wybranych elementach – według uznania prowadzącego) wraz z pomocami dydaktycznymi niezbędnymi do przeprowadzenia zajęć oraz karty pracy dla uczniów.

Następnie szkoły biorą udział w obowiązkowym Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa, sprawdzającym wiedzę Pierwszoklasistów.

Po przeprowadzeniu zajęć oraz Testu Bezpieczeństwa, nauczyciele zobowiązani są do wypełnienia Ankiety Podsumowującej. Jest to konieczne do otrzymania oryginalnego Certyfikatu „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Jaka jest tematyka programu?

Materiały programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” skupiają się na tematyce bezpieczeństwa w pięciu obszarach aktywności dziecka: na drodze, w domu, szkole, w Internecie i w relacjach z rówieśnikami. Omówione zostaną zasady bezpiecznej zabawy wraz sytuacjami, w których dzieci mogą czuć się niebezpieczne. W czasie Programu uczniowie będą uczyć się podstawowych zasad ruchu drogowego, schematu udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego reagowania w przypadku zagrożeń.

Co znajduje się w prezentacji dla rodziców?

Prezentacja dla rodziców może być wykorzystana podczas spotkań nauczycieli z rodzicami. Przedstawia ona najważniejsze treści związane z bezpieczeństwem dzieci w pięciu obszarach: na drodze, w domu, w szkole, w Internecie i w relacjach z rówieśnikami. Opisuje schemat działania i tematykę programu oraz dotyczy treści scenariuszy, które będą realizowane podczas zajęć. W prezentacji zawarte są praktyczne porady oraz najważniejsze informacje istotne dla rodziców w obszarze bezpieczeństwa ich dzieci.

Komu przekazywane są prezentacje dla rodziców?

Prezentacja przysłana jest drogą elektroniczną (mailem) Nauczycielom (na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy) wraz z kompletem materiałów edukacyjnych. Nauczyciel może przedstawić prezentację dotyczącą Programu, jego założeń oraz istotnej tematyki bezpieczeństwa dzieci podczas cyklicznego zebrania lub zorganizować specjalne spotkanie z rodzicami.

Czy zamieszczone w materiałach dla nauczycieli scenariusze mogą być modyfikowane?

Scenariusze lekcyjne umieszczone w materiale edukacyjnym programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” zostały specjalnie opracowane do tegorocznej edycji Programu przez metodyka oraz opiniowane przez właściwe Wydziały Komendy Głównej Policji. Stanowią one pewną całość i są dostosowane do poziomu uczniów klasy I szkoły podstawowej. Sugerujemy, by były one realizowane w formie opisanej w materiałach edukacyjnych.

Dotychczas lekcje na temat bezpieczeństwa przeprowadzała w naszej szkole Policja. Czy realizując program musielibyśmy z nich zrezygnować?

Nie. Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” jest realizowany przy wsparciu merytorycznym Policji (Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego). Wszystkie materiały dostarczane szkołom zostały przez Policję zaakceptowane. Zachęcamy, by w ramach zajęć o tematyce bezpieczeństwa zaprosić na lekcję przedstawiciela Policji.

Co należy zrobić by otrzymać Certyfikat potwierdzający udział w Programie? Co należy z nim zrobić? Czy każda szkoła może go powiesić?

Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” otrzymuje szkoła, która zrealizuje zajęcia zgodnie z pobranymi materiałami, przeprowadzi Test Bezpieczeństwa wśród uczniów oraz podsumuje Program przez wypełnienie przez nauczyciela Ankiety Podsumowującej Program. Certyfikat potwierdzający udział w Programie zostanie wysłany na wskazany w Ankiecie adres email.

Kiedy trzeba zrealizować scenariusze zajęć?

Zgłoszenia do programu trwają od września 2023 do 22 czerwca 2024. W tym czasie można przeprowadzać lekcje według scenariuszy, zawartych w materiałach edukacyjnych. Sugerujemy, by lekcje na temat bezpieczeństwa były przeprowadzane na początku roku szkolnego. Dobrze, gdy dzieci jak najwcześniej poznają zasady ruchu drogowego, bezpiecznej zabawy i nauczą się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia.

Na kolejnym etapie pozostanie jeszcze Wielki Test Bezpieczeństwa dla uczniów, a następnie Ankieta podsumowująca do wypełnienia przez nauczyciela, na podstawie której szkoła uzyskuje Certyfikat.

Kiedy należy zrealizować Wielki Test Bezpieczeństwa?

Po zakończonych w ramach Programu zajęciach uczniowie zobowiązani są do wypełnienia Testu, który będzie dostępny na stronie internetowej w „Strefie szkoły” od listopada. Test składa się z 12 pytań, dotyczących zagadnień omawianych na lekcjach. Uczniowie mogą go wypełnić w szkole podczas zajęć lub w domu. Wypełnienie Testu Bezpieczeństwa jest konieczne do otrzymania przez szkołę Certyfikatu potwierdzającego udział szkoły w Programie oraz szablonu Dyplomu dla uczniów.

Po co i kiedy mam wypełnić Ankietę Podsumowującą Program?

Po realizacji Programu w szkołach oraz udziale uczniów w Wielkim Teście Bezpieczeństwa nauczyciel wypełnia Ankietę podsumowującą Program. Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej od listopada. Jej wypełnienie jest obowiązkowe i konieczne do otrzymania Certyfikatu potwierdzającego udział w programie. Ankietę będzie można uzupełnić do końca trwania Programu (tj. czerwiec 2024r.)

Czy trzeba wysyłać dokumentację lub raport z przeprowadzonych działań?

Nie ma takiego wymogu.

Czy nauczyciel może dostać potwierdzenie udziału w takiej akcji?

Tak. Jeśli potrzebne jest potwierdzenie uczestnictwa w Programie dla nauczyciela, wystawimy je po otrzymaniu pisemnej prośby.

W jaki sposób weryfikowany jest udział szkoły w programie?

Ufamy, że szkoły, które zgłoszą swój udział w programie sumiennie przeprowadzą wskazane przez nas działania. Po zgłoszeniu do Programu szkoły przeprowadzają zajęcia z wykorzystaniem otrzymanych materiałów. Następnie uczniowie biorą udział w Teście Bezpieczeństwa, który podsumowuje zdobytą na zajęciach wiedzę.

Następnie nauczyciel wypełnia Ankietę Podsumowującą i otrzymuje Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” potwierdzający udział szkoły w Programie.

Kiedy dotrą materiały do szkół?

Materiały edukacyjne wysyłane będą do końca września 2023r. po zgłoszeniu do Programu, poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej programu (link) lub podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem.

Materiały wysyłane są do szkół na podane adresy mailowe drogą elektroniczną oraz będą dostępne na www projektu do pobrania.

W razie pytań prosimy o kontakt: kontakt@akademiapuchatka.pl.

Czy szkoła ponosi jakieś koszty w związku z programem?

Program jest całkowicie bezpłatny. Materiały są dostarczane na koszt organizatora. Jedyne koszty, jakie może ponieść szkoła dotyczą kserowania kart pracy lub zakupu potrzebnych materiałów, np. papieru, nożyczek, kredek.

Jak mogę skontaktować się z Organizatorem?

Kontakt do organizatora
kontakt@akademiapuchatka.pl

Koordynator Programu:
Agnieszka Targosz
tel.: (33) 870 84 64