FAQ - najczęstsze pytania

Co zrobić gdy w formularzu zgłoszeniowym brakuje szkoły ?

W sytuacji , gdy szkoła nie znajduje się w rozwijanej liście formularzu zgłoszeniowego należy wybrać opcje "Inne"  i osobiście wprowadzić dane szkoły.

Kto może wziąć udział w programie?

W programie mogą brać udział klasy I szkół podstawowych z całej Polski.

Jakie materiały otrzyma szkoła, która zgłosi chęć udziału w programie?

Po potwierdzeniu chęci uczestnictwa w programie, do szkół wysyłana jest przesyłka zawierająca:

 

- materiały dla nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcji ( na płycie CD),

- książeczki edukacyjne dla dzieci „Dołącz do Akademii” wraz z broszurą informacyjną dla rodziców,

- certyfikat dla szkoły, potwierdzający udział w programie.

Jak długo trwa program?

Program trwa cały rok szkolny 2017/2018. Sugerujemy szkołom, by główną część programu realizowały w pierwszych miesiącach nauki: wrześniu i październiku, by wprowadzać dzieci w tematykę bezpieczeństwa i zasad udzielania pierwszej pomocy już w czasie pierwszych dni w szkole. Każda szkoła może dostosować czas realizacji programu do własnego harmonogramu.

Na czym polegają zadania szkoły, biorącej udział w programie?

Nauczyciele klas I szkół podstawowych realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych, w których zawarte są scenariusze lekcji (można zrealizować je w całości albo skupić się na wybranych elementach – według uznania prowadzącego).

Po ich przeprowadzeniu nauczyciele przekazują uczniom pozostałe dostarczone materiały (książeczki edukacyjne dla dzieci wraz z broszurą informacyjną dla rodziców), przeznaczone dla każdego ucznia. Natomiast w grudniu 2017r. szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa, sprawdzającym wiedzę Pierwszoklasistów.

Po przeprowadzeniu zajęć, przyniesieniu wypełnionych przez dzieci książeczek oraz udziale szkoły w Teście Bezpieczeństwa, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Jaka jest tematyka programu?

Materiały programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” skupiają się na tematyce bezpieczeństwa w trzech obszarach aktywności dziecka: w domu, w szkole i w drodze do szkoły. Omówione zostaną zasady bezpiecznej zabawy wraz sytuacjami , które mogą być dla dzieci niebezpieczne. W tegorocznej edycji programu materiały zostały wzbogacone o tematykę związaną z pierwszą pomocą oraz zagrożeniami wynikającymi z korzystania z Internetu. Dodatkowo przekazujemy dzieciom przydatne informacje związane z efektywnym zapamiętywaniem, treningiem koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijaniem kreatywności. W czasie programu dzieci będą uczyć się podstawowych zasad ruchu drogowego oraz reagowania w przypadku zagrożeń.

Co znajduje się w materiałach edukacyjnych dla nauczycieli?

Materiały dla nauczycieli zawierają:

- informacje, dotyczące bezpieczeństwa dzieci w domu, w szkole i w drodze do szkoły,

- porady pomocne w edukowaniu dzieci na temat bezpiecznych zachowań i reagowania w sytuacjach zagrożenia,

- informacje i porady dotyczące metod związanych z efektywnym zapamiętywaniem, treningiem koncentracji, nauką selekcji informacji i rozwijaniem kreatywności,

- scenariusze zajęć na temat bezpieczeństwa, przygotowane przez nauczycieli – pedagogów i pozytywnie zaopiniowane przez metodyka,

- materiał ilustracyjny do scenariuszy.

Co znajduje się w książeczce dla dzieci?

Książeczka dla dzieci zawiera gry i zabawy , które pomogą utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego, o tym jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w domu, w szkole i w czasie zabawy. Materiały wzbogacone są również o tematykę związaną z pierwszą pomocą oraz zagrożeniami wynikającymi z korzystania z Internetu. Dodatkowo zawarte zostały przydatne informacje związane z efektywnym zapamiętywaniem, treningiem koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijaniem kreatywnośći. Do każdego zadania zostały dołączone dobre rady i ostrzeżenia. W książeczce dla dzieci została także zawarta broszura informacyjna dla rodziców.

 

Co znajduje się w broszurze informacyjnej dla rodziców?

Broszura informacyjna dla rodziców zawarta jest na kartach książeczki dla dzieci i zawiera rady dotyczące bezpieczeństwa w domu, w szkole i w drodze do szkoły, a także wskazówki związane rozwojem dziecka. W broszurze zawarte są najważniejsze tematy, które rodzice powinni podjąć w czasie rozmowy z dzieckiem o jego bezpieczeństwie w każdej sytuacji, a także rady dotyczące tego, w jaki sposób można wspierać rozwój swojego dziecka.

Komu przekazywane są broszury dla rodziców?

Broszura informacyjne dla rodziców zamieszczona jest w książeczce przekazanej każdemu dziecku. Szkoła może także zorganizować specjalne spotkanie dla rodziców, gdzie poruszona zostanie tematyka bezpieczeństwa dzieci w domu, w szkole i w drodze do szkoły, tematyka wspierania rozwoju ucznia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Czy zamieszczone w materiałach dla nauczycieli scenariusze mogą być modyfikowane?

Scenariusze lekcyjne umieszczone w materiale edukacyjnym programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” zostały specjalnie opracowane przez nauczycieli – pedagogów i uzyskały pozytywną opinię metodyka. Stanowią one pewną całość i są dostosowane do poziomu uczniów klasy I szkoły podstawowej. Sugerujemy, by były one realizowane w formie, opisanej w materiałach edukacyjnych.

Dotychczas lekcje na temat bezpieczeństwa przeprowadzała w naszej szkole Policja. Czy realizując program musielibyśmy z nich zrezygnować?

Nie. Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” jest realizowany przy wsparciu merytorycznym Policji (Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji). Wszystkie materiały, dostarczane szkołom zostały przez Policję zaakceptowane. Zachęcamy, by w ramach zajęć o tematyce bezpieczeństwa zaprosić na lekcję przedstawiciela Policji.

Wśród materiałów, przesyłanych do szkół znajduje się certyfikat. Co należy z nim zrobić? Czy każda szkoła może go powiesić?

Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” jest wysyłany razem z pozostałymi materiałami, jednakże prawo do posługiwania się nim ma jedynie ta szkoła, która zrealizuje w klasach I-szych scenariusze zajęć, dotyczących bezpieczeństwa, przekaże uczniom książeczki zabaw wraz z broszurą informacyjną dla rodziców, a także weźmie udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa.

Kiedy trzeba zrealizować scenariusze zajęć?

Program trwa cały rok szkolny 2017/2018 i w tym czasie można przeprowadzać lekcje, oparte o scenariusze, zawarte w materiałach edukacyjnych. Sugerujemy jednakże, by lekcje na temat bezpieczeństwa były przeprowadzane na początku roku szkolnego. Dobrze, gdy dzieci jak najwcześniej poznają zasady ruchu drogowego, bezpiecznej zabawy i nauczą się jak reagować w sytuacjach zagrożenia.

Czy trzeba wysyłać dokumentację lub raport z przeprowadzonych działań?

Nie ma takiego wymogu, natomiast zachęcamy do przesyłania sprawozdań na nasz adres mailowy: kontakt@bezpiecznypuchatek.pl

Czy nauczyciel może dostać potwierdzenie udziału w takiej akcji?

Tak. Jeśli potrzebne jest potwierdzenie uczestnictwa w programie wystawimy je po otrzymaniu pisemnej prośby.

W jaki sposób weryfikowany jest udział szkoły w programie?

Ufamy, że szkoły, które zgłoszą swój udział w programie sumiennie przeprowadzą wskazane przez nas działania. Weryfikację poszczególnych zadań pozostawiamy w gestii dyrektora szkoły, który oceni realizowane przez nauczycieli działania i podejmie decyzje o przyznaniu szkole certyfikatu „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Kiedy dotrą materiały do szkół?

Wysyłkę materiałów do szkół rozpoczynamy pod koniec września. Materiały wysyłamy pocztą tradycyjną.  W razie pytań prosimy o kontakt (kontakt@bezpiecznypuchatek.pl).

Czy szkoła ponosi jakieś koszty w związku z programem?

Program jest całkowicie bezpłatny. Materiały są wysyłane na koszt organizatora. Jedyne koszty jakie może ponieść szkoła to koszt ksero lub potrzebnych materiałów: np. papier, nożyczki, kredki.

Kontakt do organizatora

E-mail: kontakt@bezpiecznypuchatek.pl

Koordynator Programu: Paulina Pasieka

tel.: (0-33) 870 82 06

e-mail: p.pasieka@maspex.com

W jaki sposób można się zgłosić do Programu?

1. Szkoła może zgłosić swój udział przez stronę internetową, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

https://akademiapuchatka.pl/pl/nauczyciele/formularz-zgloszeniowy

2. Zapisów można dokonać w trakcie rozmowy telefonicznej nawiązywanej przez konsultantów w imieniu organizatora.